'; foreach($module->list as $v) { if($v->checked) { $txt .= '
 • ' . $v->linkName. ''; } elseif($v->selected) { $txt .= '
 • ' . $v->linkName. ''; } else { $txt .= '
 • ' . $v->linkName. ''; } $txt .= '
 • '; } $txt .= ''; ?>

  Program rewitalizacji oznacza opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki zmierzający do wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do dalszego rozwoju obszaru.

  Rewitalizacja miast to najbardziej kompleksowa odpowiedź na degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenną, techniczną i środowiskową polskich miast. Takie podejście wynika wprost z zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, w której drugi cel strategiczny „Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych” obejmuje m.in. cel szczegółowy „Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze”.

  Rewitalizację definiuje się  jako: wyprowadzanie ze stanu kryzysowego  obszarów zdegradowanych  poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji .

  Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane są:

  1. uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy;
  2. pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego wskazanego w programie rewitalizacji oraz zdefiniowaniu dotykających go problemów; diagnoza obejmuje łącznie kwestie społeczne, ekonomiczne, przestrzenno – infrastrukturalne i środowiskowe oraz kulturowe;
  3. ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych;
  4. właściwy dobór narzędzi oraz interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru;
  5. zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej i kulturowej;
  6. koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności rewitalizacji;
  7. realizacja zasady partnerstwa polegającej na włączeniu szerokiego grona partnerów (w szczególności lokalnych społeczności, przedsiębiorców, a także innych interesariuszy procesu rewitalizacji i ekspertów) w procesy programowania i realizacji działań rewitalizacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć.

  Cele projektu: „Piwniczna – Zdrój – uzdrowisko w subregionie sądeckim przyciągające turystów i kuracjuszy infrastrukturą na poziomie europejskim oraz gościnnością mieszkańców, a dla osób chcących tu pozostać na stałe, zapewnia atrakcyjne warunki do życia”

  Planowane efekty: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Piwnicznej – Zdroju

  Działania:

  • Działanie 1: Opracowanie diagnoz i analiz w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście i Gminie Piwniczna-Zdrój, które posłużą do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023.
  • Działanie 2: Opracowanie podstrony internetowej na potrzeby opracowania GPR.
  • Działanie 3: Konsultacje społeczne (działania partycypacyjne - spotkanie z mieszkańcami, opracowanie ankiet).
  • Działanie 4: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji
  • Działanie 5: Konsultacje społeczne GPR (spotkania z mieszkańcami, ankiety). -
  • Działanie 7: Promocja procesu tworzenia GPR (opracowanie grafiki i druk plakatów).

  Wartość projektu: 50 000,00 zł

  Wkład Funduszy Europejskich: 45 000,00 zł

   

  Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), w dniu 28 stycznia 2017 r. rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

  Konsultacje mają na celu zebranie opinii, sugestii i uwag dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji opracowanego zgodnie z wymogami Ustawy o rewitalizacji.
  Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 28 stycznia 2017 r. do dnia 27 lutego 2017 r. Podstawowymi formami konsultacji będą:

  • zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą formularzy;
  • zbieranie uwag ustnych;
  • ankiety.

  Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji będzie dostępny od dnia 28 stycznia 2017 na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/umigpiwnicznazdroj,m,295914,2017.html, stronie internetowej Gminy www.rewitalizacja.piwniczna.pl   oraz w pokoju nr 18 Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

  Formularz zgłaszania uwag i ankieta będą dostępne od dnia 28 stycznia 2017 na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/umigpiwnicznazdroj,m,295914,2017.html, stronie internetowej Gminy  www.rewitalizacja.piwniczna.pl   oraz w pokoju nr 18 Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Formularz i ankietę będzie można również pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, w pokoju nr 18.

  Wypełnione formularze i ankiety prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej amajocha@piwniczna.pl  (z dopiskiem „Ankieta konsultacyjna”, "Formularz zgłaszania uwag") lub złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2017 r. Składanie uwag ustnych będzie możliwe w pokoju 18 Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w godzinach pracy Urzędu w okresie od 28 stycznia do 27 lutego 2017 roku.

  Burmistrz Piwnicznej-Zdroju
  Zbigniew Janeczek

  Do pobrania: