Rewitalizacja w Mieście i Gminie Piwniczna Zdrój

Program rewitalizacji - oznacza opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki zmierzający do wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do dalszego rozwoju obszaru.
 

 

Rewitalizacja miast to najbardziej kompleksowa odpowiedź na degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenną, techniczną i środowiskową polskich miast. Takie podejście wynika wprost z zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, w której drugi cel strategiczny „Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych” obejmuje m.in. cel szczegółowy „Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze”.


Rewitalizację definiuje się  jako: wyprowadzanie ze stanu kryzysowego  obszarów zdegradowanych  poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji .


Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane są:

  1.  uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy;
  2. pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego wskazanego w programie rewitalizacji oraz zdefiniowaniu dotykających go problemów; diagnoza obejmuje łącznie kwestie społeczne, ekonomiczne, przestrzenno – infrastrukturalne i środowiskowe oraz kulturowe;
  3. ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych;
  4. właściwy dobór narzędzi oraz interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru;
  5. zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej i kulturowej;
  6. koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności rewitalizacji;
  7. realizacja zasady partnerstwa polegającej na włączeniu szerokiego grona partnerów (w szczególności lokalnych społeczności, przedsiębiorców, a także innych interesariuszy procesu rewitalizacji i ekspertów) w procesy programowania i realizacji działań rewitalizacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć.

Dowiedz się więcej;
Ustawa o rewitalizacji
https://www.mr.gov.pl/rewitalizacja
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/wsparcie-przygotowania-programow-rewitalizacji---konkurs-dotacji